Competence of an Ice Hockey Coach

May 11th, 2023

Tento článek je zaměřen na kompetence kouče ledního hokeje. Kompetenční model má široké uplatnění na všech úrovních HR managementu organizací. Kompetenční model kouče v ledním hokeji vychází z kompetenčního modelu leadera. Kouč je vůdcem a zároveň leaderem týmu v ledním hokeji.

Kompetence a kompetenční model

Kompetence z předkladu anglického slova „competence“ znamená způsobilost či schopnost. Podle Hroníka (2006) představuje kompetence způsobilost, které vytváří soubor předpokladů k určité činnosti. Podle něj má kompetence blíže k činnosti více než k vlastnosti nebo rysu. Kompetence jsou tudíž definovány na základě analýzy činnosti (Hroník, 2006, pp 29).

Požadavky na kompetence pracovníků patří mezi nejdůležitější potřeby jednotlivých organizací v různých oborech. Každá pracovní pozice obsahuje konkrétní požadavky na kompetence i kvalifikaci pracovníka. Pro vyjádření kompetencí, případně kompetentnosti, je třeba využít vyjma kvalifikace také rozsah zkušeností, znalostí, schopností, dovedností, postojů i osobních charakteristik (Management Mania, 2016).

Kompetenční model definuje potřebné kompetence, které jsou zapotřebí k efektivnímu plnění úkolů a potažmo k úspěchu celé organizace. Podle Kubeše, Spillerové a Kurnického (2004) je kompetenční model charakterizuje kombinaci vědomostí i charakteristik osobnosti potřebných pro efektivní plnění úkolů v organizaci (Kubeš, Spillerová, Kurnický, 2004, pp 60).

Hroník (2006) definoval požadavky efektivního kompetenčního modelu vycházející z očekávaného a pozorovaného chování. Kompetenční model zahrnuje maximální 10 – 12 kompetencí, vytváří most mezi firemními hodnotami a „job description“. Kompetenční model platí pro všechny nebo klíčové role v organizaci a je sdílený, což znamená, že byl vytvořen shora i zdola a je neustále oživován.

Dále shrnul výhody kompetenčního modelu, které zahrnují sjednocení „jazyka“ manažerů a personalistů, poskytnutí kritérií výběru a hodnocení, propojení s vyhodnocením číselným vyhodnocením, vytvoření základu pro systém hodnocení, odměňování i rozvoje a možnosti koncipovat cílené programy rozvoje (Hroník, 2006, pp 30).

Hroník a Koubek (2021) definují charakteristické rysy ideálního kompetenčního modelu. Podle těchto autorů by měl být propojující, „user friendly“ (určen pro uživatele), jednotný, široce využitelný a sdílený. Tito autoři rovněž definovali, jaký je nevhodný kompetenční model. Nevodný kompetenční model vyznačuje příliš mnoho kompetencí a složitou strukturu, stanovují standard či na kompetenci nahlíží jako na vlastnost (Hroník, Koubek, 2021).

Existují dvě strategie při designování kompetenčního modelu. Hledisky pro tvorbu kompetenčního modelu může být sociálně psychologické hledisko nebo organizačně marketingové hledisko.

Podle Hroníka (2006) se při tvorbě kompetenčního modelu na základě sociálně psychologického hlediska postupuje směrem od kompetentního jedince ke kompetentní organizaci. Mezi skupiny kompetencí podle sociálně psychologického hlediska patří (Hroník, 2006, pp 31-32):

Hroník (2006) charakterizuje rovněž organizačně marketingové hledisko tvorby kompetenčního modelu, které postupuje opačně než hledisko sociálně psychologické a otázky směřují na organizaci. Tento model vychází z předpokladu, že každý organizace má své kompetence a zdůrazňuje východisko kompetencí k jedinci. Kompetence organizace v rámci tohoto hlediska lze členit následovně (Hroník, 2006, pp 32):

Kompetence představují způsobilost nebo schopnost. Požadavky na kompetence pracovníků jsou jedním z nejdůležitějších potřeb jednotlivých organizací v nejrůznějších oborech. Kompetenční model vymezuje kompetence, které jsou potřebné k efektivnímu plnění úkolů a tím pádem k úspěchu organizace. Mezi dvě strategie designování kompetenčního modelu patří tvorba kompetenčního modelu na základě sociálně psychologického hlediska a na základě organizačně marketingového hlediska.

Kompetenční model v oblasti HR managementu

Kompetenční model organizace zahrnuje podrobný popis jednotlivých pracovních pozic, přičemž kompetenční model pracovního místa obsahuje výčet kompetencí nezbytných pro konkrétní pracovní místo. Jedná se o vyjmenování vlastností, znalostí, zkušeností, schopností, dovednostní i osobních charakteristik. Kompetenční model tudíž organizaci napomáhá (Management Mania, 2016):

Kompetenční modely jsou v současnosti základem moderního HR managementu v organizacích. Přínosy kompetenčního modelu v organizaci spatřujeme ve zkvalitnění personální práce organizace, zkvalitnění výběrového procesu, poskytování validních informací, poskytování podrobného popisu kompetencí a využití při rozvojovém hodnocení pracovníků (Specialist Service, 2021).

Kompetenční model v oblasti HR zahrnuje několik typů kompetencí. V kompetenčním modelu jsou obsaženy měkké kompetence vycházející z obecných schopností, obecné kompetence vyjadřující požadavky na pracovníka nad svoji odbornost, odborné kompetence obecné (přenositelné) i specifické odborné kompetence (Masarykova Univerzita, 2016).

Hinková (2018) uvádí, že kompetenční model je využitelný napříč všemi HR procesy. Mezi tyto procesy patří nábor, výběr, hodnocení, rozvoj, plánování kariéry, retence i odchod (LIGS University, 2018).

Hroník (2007) ve své publikaci vyjadřuje názor na kompetenční model: „V současnosti nemáme jiný nástroj než kompetenční model, který by vytvořil jednotný výkladový rámec pro výběr, hodnocení, rozvoj a vzdělávání, popřípadě odměňování“ (Hroník, 2007, pp 73).

Kompetenční model organizace obsahuje podrobný popis jednotlivých pracovních pozic. Kompetenční model pracovního místa je výčtem kompetencí nezbytných pro požadované pracovní místo. Mezi přínosy kompetenčního modelu v organizaci patří zkvalitnění personální práce organizace i výběrového procesu, poskytování validních informací a podrobného popisu kompetencí využitelného pro rozvoj hodnocení pracovníků. Kompetenční model v HR zahrnuje měkké kompetence, obecné kompetence (přenositelné) a také specifické odborné kompetence. Kompetenční model je využitelný pro všechny HR procesy.

Kompetence a kompetenční model kouče v ledním hokeji

Kouč v ledním hokeji je ve svém segmentu leaderem, který vede svůj tým v jednotlivých utkáních. Mezi kompetence leadera patří manažerské dovednosti, komunikační dovednosti, motivace a osobnost. Na schématu č. 1 naleznete vyobrazen kompetenční model leadera.

Schéma č. 1: Kompetenční model leadera

Poznámka. Ve schématu naleznete kompetenční model leadera zahrnující jeho kompetence, mezi které patří manažerské dovednosti, komunikační schopnosti, motivace a osobnost. Získáno z Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce) od autora Pavla Neumana, 2023, LIGS University.

Kompetenční model kouče v ledním hokeji vychází z kompetenčního modelu leadera. Pozice kouče v ledním hokeji má několik specifik, proto je nutné kompetenční model leadera rozšířit. Největším specifikem kouče v ledním hokeji od běžného leadeara v HR managementu je vedení týmu při utkání, které je nazýváno jako koučování. Kompetenční model kouče v ledním hokeji zahrnuje následující kompetence, které jsou následně zobrazeny ve schématu č. 2 (Neuman, 2023):

Schéma č. 2: Kompetenční model kouče v ledním hokeji

Poznámka. Ve schématu naleznete kompetenční model kouče v ledním hokeji zahrnující dovednost v oblasti vedení týmu (koučování), komunikační dovednosti, dovednosti v oblasti motivace, osobnost kouče a manažerské dovednosti. Získáno z Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce) od autora Pavla Neumana, 2023, LIGS University.

Kompetence vedení týmu (koučování) je specifickou kompetencí kouče v ledním hokeji. Vedení týmu při utkání ovlivňuje mnoho faktorů, přičemž tuto kompetenci lze definovat jako efektivní vedení týmu během utkání včetně využívání technik koučování. Pod kompetenci vedení týmu v utkání (koučování) lze zahrnout následující sub kompetence. Kouč je schopen vytvářet systém hry svého týmu (herní strategie) a připravit tým na konkrétního soupeře po taktické stránce. Kromě taktické stránky kouč dokáže tým na utkání připravit rovněž po fyzické i mentální stránce a zejména oplývá schopností tým připravit na důležitá utkání. Další sub kompetencí kouče je umění tým vést v krizových situacích a pod tlakem. Důležitou sub kompetencí kouče je schopnost vnímat hru a reagovat na její vývoj, což je otázkou zkušeností, znalostí i citu kouče. Sub kompetencí kouče je také umění kouče vytvořit a udržet dobrou atmosféru týmu a také řešit případné konfliktní situace. Schopnost stát za svými rozhodnutími a nést za ně zodpovědnost je další významnou sub kompetencí. V neposlední řadě mezi sub kompetence kouče v této oblasti patří umění kouče přidělit hráčům vhodné role, které sami akceptují a schopnost vést a koordinovat činnost realizačního týmu. Kompletní přehled i definici kompetence vedení týmu při utkání (koučování), její definici a sub kompetence naleznete v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: Kompetence vedení týmu (koučování)

NÁZEV KOMPETENCE VEDENÍ TÝMU (KOUČOVÁNÍ)
DEFINICE KOMPETENCE Efektivně vede tým i hráče během utkání a využívá techniky koučování.
SUB KOMPETENCE - PROJEVY CHOVÁNÍ

Je schopen vytvářet systém hry (herní strategie) a připravit tým na soupeře po taktické stránce.

Dokáže tým dobře připravit po fyzické i mentální stránce na každé utkání a především má schopnost vyladit formu týmu na klíčová utkání.

Umí vést tým v krizových situacích a pod tlakem.

Má schopnost vnímat hru a je schopen flexibilně reagovat na její vývoj.

Umí vytvořit a udržet dobrou atmosféru v týmu i řešit konfliktní situace.

Je schopen stát si za svými rozhodnutími a nést za ně zodpovědnost.

Umí hráčům přidělit vhodné role v týmu (jsou hráči akceptovány) a je schopen efektivně vést a koordinovat činnost realizačního týmu.

Poznámka. V tabulce naleznete detailně rozpracovanou kompetenci „vedení týmu při utkání (koučování)“ a její sub kompetence. Získáno z Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce) od autora Pavla Neumana, 2023, LIGS University.

Kompetence kouče v oblasti komunikace zahrnují efektivní komunikaci s týmem, ale také jeho komunikaci v rámci klubu. V rámci sub kompetencí kouč dokáže jasně vymezit základní pravidla a nastavit týmové role, které umožní efektivní fungování celého týmu. Dále je důležité, aby kouč komunikaci s týmem věnoval dostatek času týmovým meetingům a také individuálním pohovorům s hráči. Kouč také umí efektivně komunikovat se svým realizačním týmem, ale také s managementem a vedením klubu. Kouč má také dobré prezentační schopnosti, které využívá zejména při vysvětlování filozofie a principů hry, rovněž využívá své komunikační schopností při vedení týmových meetingů. Další sub kompetencí kouče je být komunikačně schopný během individuálních pohovorů s hráči, během kterých by měl umět pružně a vhodně reagovat. Zároveň by měl být kouč schopen při komunikaci s týmem na jedné straně projevit empatii a na straně druhé být přímý a férový. Kompetenci komunikace kouče dokresluje jeho vystupování navenek v podobě dobrých komunikačních a prezentačních schopností ve vztahu s médii.

Tabulka č. 2: Kompetence komunikace

NÁZEV KOMPETENCE KOMUNIKACE
DEFINICE KOMPETENCE Efektivně komunikuje se svým týmem, v rámci klubu i s veřejností.
SUB KOMPETENCE - PROJEVY CHOVÁNÍ

Dokáže jasně vymezit základní pravidla v týmu včetně týmových rolí.

Věnuje dostatečný čas komunikaci s týmem i jednotlivými hráči.

Efektivně komunikuje v rámci svého realizačního týmu i s managementem klubu.

Umí před týmem prezentovat a vysvětlit filozofii a principy hry, taktéž má dobré komunikační schopnosti při vedení týmových porad.

Je komunikačně schopný a umí vhodně reagovat v rámci individuálních pohovorů s hráči.

Při komunikaci s hráči v týmu dokáže projevit empatii, ale zároveň je schopen jednat přímo a férově.

Má dobré komunikační a prezentační schopnosti při komunikaci s médii.

Poznámka. V tabulce naleznete detailně rozpracovanou kompetenci „komunikace“ a její sub kompetence. Získáno z Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce) od autora Pavla Neumana, 2023, LIGS University.

Kompetence v oblasti motivace kouče spočívají v jeho systematické motivaci týmu k efektivnímu výkonu v tréninkovém procesu i v jednotlivých utkáních. Jednou ze základních sub kompetencí kouče je umět přenášet svou pozitivní energii na hráče a tím v pozitivním duchu ovlivňovat týmovou motivaci. Kouč je v rámci kompetence motivace schopen tým motivovat. Dále kouč z důvodu motivace oceňuje tým i jednotlivé hráče za dobře odvedené výkony, přičemž se zaměřuje zejména na pozitiva. Pro motivační činnost kouče je důležité poskytnutí přímé a otevřené zpětné vazby, přičemž hodnocení týmu probíhá na týmovém meetingu a hodnocení hráčů zpravidla během individuálních pohovorů. Kouč dokáže nejen tým motivovat, ale rovněž jeho motivaci udržet po celou dobu sezony. Další neméně důležitou sub kompetencemi kouče v oblasti motivace je umění pozitivní motivovat tým v období krize i špatných výsledků a také schopnost udržet motivaci a zároveň pracovní morálku u celého realizačního týmu.

Tabulka č. 3: Kompetence motivace

NÁZEV KOMPETENCE MOTIVACE
DEFINICE KOMPETENCE Systematicky motivuje tým i jednotlivé hráče k efektivnímu výkonu v tréninkovém procesu i utkáních.
SUB KOMPETENCE - PROJEVY CHOVÁNÍ

Umí přenášet svou pozitivní energii na hráče a tím pozitivně ovlivňuje motivaci celého týmu.

Je schopen motivovat tým.

Oceňuje tým i hráče za dobře odvedené výkony a zaměřuje se na pozitiva.

Poskytuje přímou a otevřenou zpětnou vazbu, hodnotí výkon týmu (týmový meeting) i jednotlivých hráčů (individuální pohovory).

Dokáže udržet motivaci svého týmu v průběhu celé sezony.

Umí pozitivně motivovat tým v období krize a špatných výsledků.

Je schopen udržet motivaci realizačního týmu v průběhu sezony.

Poznámka. V tabulce naleznete detailně rozpracovanou kompetenci „motivace“ a její sub kompetence. Získáno z Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce) od autora Pavla Neumana, 2023, LIGS University.

Kompetence v segmentu osobnosti kouče lze charakterizovat tím, že kouč je osobnost, která je respektovaná pro své zkušenosti, schopnosti, přístup a charakter. Důležitou sub kompetencí kouče je být osobním příkladem a přenášet na hráče pozitivní až entuziastický přístup. Z hlediska osobnosti má kouč vysokou úroveň emoční inteligence, zároveň je emociálně stabilní a také disponuje vysokou sociální vyspělostí. Jeho osobnost je tak silná, že dokáže odolávat tlaku i nejrůznějším vlivům, disponuje psychickou odolností především vůči stresu. Kouč je přirozenou autoritou, umí projevit empatii a dokáže být asertivní, důvěryhodný a drží slovo i dohody. Kouč umí díky své osobnosti stmelit tým a s jejím využitím buduje a posiluje vztahy v týmu. Dalšími sub kompetencemi v oblasti osobnosti kouče je skutečnost, že kouč je osobnost reprezentující tým i klub navenek, je vzorem pro hráče, ale současně má smysl pro humor a má cit pro odlehčení napjaté atmosféry.

Tabulka č. 4: Kompetence osobnost

NÁZEV KOMPETENCE OSOBNOST
DEFINICE KOMPETENCE Osobnost respektovaná pro své zkušenosti, schopnosti, přístup a charakter.
SUB KOMPETENCE - PROJEVY CHOVÁNÍ

Přenáší na hráče v týmu osobním příkladem svůj pozitivní a entusiastický přístup.

Má vysokou úroveň emoční inteligence, je emocionálně stabilní a sociálně vyspělý.

Umí odolávat tlaku a různým vlivům, disponuje psychickou odolností, zejména odolností vůči stresu.

Má přirozenou autoritu, umí být empatický a zároveň asertivní, je důvěryhodný a dodržuje slovo i dohody.

Buduje a posiluje vztahy v rámci týmu (umí stmelit tým).

Je osobnost reprezentující tým i klub navenek, zároveň je vzorem pro hráče.

Má smysl pro humor a umí odlehčit napjatou atmosféru.

Poznámka. V tabulce naleznete detailně rozpracovanou kompetenci „osobnost“ a její sub kompetence. Získáno z Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce) od autora Pavla Neumana, 2023, LIGS University.

Kompetence kouče v oblasti manažerských dovedností je charakteristické tím, že kouč zná a efektivně využívá manažerské nástroje k řízení svého týmu. Mezi sub kompetence v oblasti manažerských dovedností kouče patří vytváření a plánování programu svého týmu s ohledem na soutěžní utkání. Kouč zná styly řízení pro práci s týmem a umí je efektivně využívat. Zároveň kouč umí pracovat s prioritami nastavenými managementem klubu, mezi které mohou patřit výkonové cíle a taktéž je manažersky schopný při jednáních s vedením klubu. Další sub kompetencí kouče je jeho umění pracovat s time managementem a mít dobré organizační schopnosti. Manažerskou dovedností kouče je také znát a účelně využít své kompetence v rámci klubu a schopnost prosadit své názory i myšlenky. Kouč je schopen efektivním způsobem řídit svůj realizační tým. Důležitou manažerskou sub kompetencí kouče je schopnost koncepčně budovat tým a doplňovat jej pro splnění cíle v aktuální sezoně, ale také s perspektivou dalších sezon.

Tabulka č. 5: Kompetence manažerské dovednosti

NÁZEV KOMPETENCE MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI
DEFINICE KOMPETENCE Zná a efektivně využívá manažerské nástroje k řízení svého týmu.
SUB KOMPETENCE - PROJEVY CHOVÁNÍ

Vytváří a plánuje program svého týmu s ohledem na soutěž.

Zná a efektivně využívá styly řízení při práci s týmem.

Umí pracovat s prioritami nastavenými managementem klubu (výkonové cíle atd.) a zároveň je manažersky schopný při vzájemných jednáních.

Umí pracovat s time managementem a má dobré organizační schopnosti.

Zná a účelně využívá své kompetence v klubu a dokáže si prosadit své názory a požadavky.

Je schopen efektivně řídit svůj realizační tým.

Je schopný koncepčně budovat tým a doplňovat jej nejen v aktuální sezóně, ale i s výhledem do dalších sezon.

Poznámka. V tabulce naleznete detailně rozpracovanou kompetenci „manažerské dovednosti“ a její sub kompetence. Získáno z Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce) od autora Pavla Neumana, 2023, LIGS University.

Kouč je v oblasti ledního hokeje leaderem. Mezi kompetence v rámci kompetenčního modelu leadera patří osobnost leadera, komunikační schopnosti, schopnosti v oblasti motivace a manažerské dovednosti. Kompetenční model kouče v ledním hokeji vychází z kompetencí leadera s tím, že zahrnuje specifickou oblast, kterou je vedení týmu při utkání, tzv. koučování. Pro kompetenci „vedení týmu při utkání (koučování)“ je charakteristické efektivní vedení týmu i hráčů během utkání a využívání technik koučování. V rámci kompetence „komunikace“ kouč efektivně komunikuje nejen se svým týmem, ale rovněž v rámci klubu a také s veřejností. V oblasti kompetence „motivace“ kouč systematicky motivuje celý tým i jednotlivé hráče k efektivnímu výkonu během tréninkového procesu i utkání. Kompetence „osobnost“ kouče zahrnuje to, že kouč je respektovaná osobnost pro své zkušenosti, schopnosti, přístup i charakter. Pro potřeby kompetence „manažerské dovednosti“ kouč zná a efektivně využívá kompetence k řízení svého týmu.

Shrnutí

Kompetenci lze považovat za způsobilost či schopnost. Kompetenční model, který vymezuje kompetence potřebné k efektivnímu plnění úkolů a úspěchu organizace, obsahuje podrobný popis pracovních pozic. Přínosem kompetenčního modelu je zkvalitnění personální práce organizace, výběrového procesu, poskytování validních informací i podrobného popisu kompetencí, které jsou využitelné pro rozvoj a hodnocení pracovníků. Kouč v ledním hokeji je leaderem. Mezi kompetence kouče v ledním hokeji patří vedení týmu při utkání (koučování), komunikace, motivace, manažerské dovednosti i osobnost kouče.

Bibliografie

Hinková, M. (22. 5. 2018) Kompetenční model leadera. LIGS University. https://www.ligsuniversity.cz/cs/blogpost/kompetencni-model-leadera.

Hroník, F. (2006). Hodnocení pracovníků. Grada.

Hroník, F. (2007). Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Grada.

Hroník, F., Koubek, L. (10. 12. 2021). Kompetenční modely (prezentace). SlidePlayer.cz. https://slideplayer.cz/slide/12188050/.

Kubeš, M., Spillerová, D., Kurnický, R. (2004). Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných manažerů. Grada.

Masarykova Univerzita. (29. 03. 2016). Klíčové kompetence a kurikulární dokumenty v ČR. https://is.muni.cz/el/1421/jaro2016/VIKMB35/um/61983601/29_3_Kompetence_ve_vzdelavani.pptx1.

Management Mania. (17. 03. 2016). Kompetence. ManagementMania.com. https://managementmania.com/cs/kompetence.

Management Mania. (07. 11. 2016) Kompetenční model (competence model). ManagementMania.com. https://managementmania.com/cs/kompetencni-model.

Neuman, P. (2023). Profesionální kompetenční model kouče v ledním hokeji (disertační práce). LIGS University.

Specialist Service. (14. 12. 2021) Kompetenční modely. Specialist.cz. https://www.specialist.cz/pro-zamestnavatele/kompetencni-modely/.Type in search phrase and confirm below

Cancel searching
search